อาคารเสนาสนะ ภายในวัดป่าห้วยลาด

P1

วิหารบนภูเขา

วิหารสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ทรงไทยประยุกต์ ใช้ปฏิบัติกิจกรรมของสงฆ์และประกอบพิธี ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

P2-New

พระพุทธสิริกิติโยภาส เป็นพระพุทธรูปในวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี 2538 มีพุทธลักษณะปางสมาธิ มีพุทธศิลป์ในสมัยรัตนโกสินทร์ จัดเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดของวัด พระพุทธสิริกิติโยภาส ซึ่งมีความหมายว่า พระพุทธรูปที่เป็นศรี เป็นสิริและเกียรติ เป็นกิติ เป็นแสงสว่างอันโอภาสแห่งแผ่นดิน

ต่อมาในวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย “ส.ก.” ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์

เจดีย์

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ เพื่อเป็นที่สักการะบูชาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป

 P3-New

ศาลาโรงฉัน

เป็นอาคาร 2 ชั้น ใช้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร

 P4-New1

ศาลาเอนกประสงค์

เพื่อประโยชน์ในการพักอาศัย แก่ผู้มาปฏิบัติธรรม บวชชีพราหมณ์ จัดประชุมสัมมนา กลุ่มเล็กๆ

P5

 

กุฏิที่พักสงฆ์และกุฏิรับรองพระสงฆ์

P6

P7

โรงครัว

โรงครัวสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างบนที่ดินต่างระดับ ใช้เป็นสถานที่ประกอบอาหารและจัดเลี้ยงอาหาร ชั้นล่างใช้เป็นที่นอนP8-New

ฝายเก็บน้ำ

ฝายเก็บน้ำ เพื่อการบริโภคภายในวัดและภายในหมู่บ้าน ขนาด 20,000 ลูกบาตรเมตร เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่ ทำบุญปล่อยสัตว์น้ำ ชนิดต่างๆ

P9-New

 

ภาพบรรยากาศ