ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

P1-New

ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์ 1 ชั้น ขนาด 40 x 80 เมตร หรือ 3,200 ตารางเมตร จุคนได้ประมาณ 2,000 คน

ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด ประมาณ 60 ล้านบาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) โดยได้รับพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเริ่มต้นโครงการเป็นเงิน 2 ล้านบาท (สองล้านบาทถ้วน)

P2 ได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาตอัญเชิญ- พระปรมาภิไธย “ภ.ป.ร.”- อักษรพระนามาภิไธย “ส.ก.”- ตราสัญลักษณ์ งานฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี- ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา ประดิษฐาน ณ หน้าบันศาลาเฉลิมพระเกียรติ

P3P4

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.   เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในมหามงคลสมัยที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60  ปี และทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา

2.    เพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้สถิตสถาพรคู่กับสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

3.    เพื่อส่งเสริมบทบาทของวัดและพระสงฆ์ ในการศึกษาธรรม  การเผยแผ่ธรรม และการช่วยเหลือประชาชนให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม เช่น

  •  เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติธรรมและจัดงานบุญใหญ่
  •  เป็นสถานที่ในการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ
  •  เป็นสถานที่สอบธรรมบาลี สนามหลวงของพระภิกษุสามเณร
  •  เป็นศูนย์กลางเผยแพร่แนวทางการพัฒนาชุมชมแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 

P5-1P5-2

ภาพบรรยากาศ