พระสัพพัญญูรู้แจ้ง สามแดนโลกธาตุ

P1

พระสัพพัญญูรู้แจ้ง สามแดนโลกธาตุ

ขนาดหน้าตัก 20 เมตร สูง 19 เมตรประดิษฐาน เป็นพระประธานในศาลาเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งพระอาจารย์อุทัย ฌานุตตโม (อาจารย์ ติ๊ก) คณะกรรมการวัดป่าห้วยลาด และประชาชน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้น เนื่องในมหามงคลสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2549 และทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในปี 2550

พระพุทธเจ้า ทรงไว้ซึ่งพระเมตตาคุณ พระปัญญาคุณ และพระบริสุทธิคุณ ทรงตรัสรู้ธรรมอันวิเศษ เลิศสุดในสามแดนโลกธาตุ ได้แก่ อริยสัจ 4 คือ ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ การดับทุกข์ และหนทางแห่งความดับทุกข์

 

 

 

 

 

P2-1P2-2

พิธีเทฐานพระประธาน

P3-1P3-2

 

P3-3P3-4

 

P3-5P3-6

ดวงเนตร พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ

sappa4P4-2

P4-3P4-4

 

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมน้อมจิตสักการะ ระลึกถึงพระพุทธองค์ สืบทอดพระพุทธศาสนาให้สถิตย์สถาพรอยู่ในสามแดนโลกธาตุตลอดกาลนาน พร้อมสั่งสมบุญกุศล อันจะเป็นปัจจัยให้อยู่เย็นเป็นสุขทั่วทั้งประเทศไทยตลอดจนถึงสามแดนโลกธาตุ และ บรรลุถึงเป้าหมายของชีวิต อันได้แก่
มรรคผลนิพพาน โดยเร็ว

 

ภาพบรรยากาศ