หมวด4 สัมมากัมมันตะ

1. กรรม (1)

2. การให้ทานและรักษาศีล

3. การรักษาศีล

4. ลักขโมย

5. ขี้ขโมย

6. การทำความดี

7. กรรม (2)

8. ศีล สมาธิ ปัญญา

9. หิริ-โอตตัปปะ

10. เบื้องต้นการทำคุณงามความดี