หมวด6 สัมมาวายามะ

1. นักรบ

2. ความเพียรสี่ประการ

3. เพียรไม่ให้ความชั่วเกิด

4. หลักในการละชั่วทำดี

5. สัมมัปปทาน 4

6. ความยาก 4 ประการ