หมวด2 สัมมาสังกัปปะ

1. กลั่นกรองธรรมออกจากโลก

2. ของดีจากของไม่ดี

3. มาร

4. ของดีสองอย่าง

5. กิเลส

6. แยกโลกออกจากธรรม