ธรรมสำคัญและวันสำคัญ

1. ปฏิจจสมปบาท

2. ธัมจักกัปปวัตตนสูตร

3. วันอาสาฬหบูชา (11 ก.ค. 19)

4. วันอาสาฬหบูชา (2)

5. หลักปฏิบัติ (ออกพรรษา)

6. วันออกพรรษา (24 ต.ค. 23)

7. วันออกพรรษา (28 ต.ค. 28)

8. วันมาฆะบูชา

9. วันมาฆบูชา (2)

10. โอวาทปาฏิโมกข์