ประวัติพระอาจารย์อุทัย ฌานุตฺตโม

pic 9-2-webชาติภูมิ

นามเดิม อุทัย บุญเรืองจักร

ฉายา     ฌานุตตฺโม

เกิด        วันอังคารที่  23  ตุลาคมพ.ศ. 2494

ตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร

โยมบิดา      นายหล้า บุญเรืองจักร

โยมมารดา  นางเสน บุญเรืองจักร

อุปสมบท วันที่  13  กรกฎาคมพ.ศ. 2516  เมื่ออายุ  22  ปี

ณ วัดหินหมากเป้งตำบลพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย

- พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์เทสรังสี) เป็นพระอุปัชฌาย์

- พระสุธรรมคณาจารย์  (หลวงปู่เหรียญวรลาโภ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

- พระครูวินัยธรบัวพาปญฺญาภาโส เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ศึกษาอบรม  วิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่เทสก์เทสรังสี ตั้งแต่อุปสมบทเป็นต้นมาจนหลวงปู่เทสก์มรณภาพ

วิทยฐานะ     นักธรรมเอกสำนักเรียนวัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย

พี่น้อง     มีพี่น้องร่วมบิดามารดา  12  คนpic 9-3-web

เสียชีวิตในวัยเด็ก  6  คนเหลือเพียง  6  คนดังนี้

1. นายสุทิน  บุญเรืองจักร (ถึงแก่กรรม)

2. นางบรรเทา   บุญเรืองจักร (ถึงแก่กรรม)

(แม่ชีบรรเทา       ตรงวัฒนาวุฒิ)

3. นายวรเทพ    บุญเรืองจักร (ถึงแก่กรรม)

4. นายพงษ์ทวี   บุญเรืองจักร (ถึงแก่กรรม)

5. นายสมัย   บุญเรืองจักร

6. นายอุทัย  บุญเรืองจักร (พระอาจารย์ติ๊ก)

พระคุณบิดร~มารดา

ด้วยพระคุณบิดามารดาที่มากล้นเกินกว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินที่ได้เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้พวกลูกๆเติบใหญ่และเป็นคนดีของบ้านเมืองโดย เฉพาะพระคุณของบิดามารดาที่ตั้งมั่นในสัมมาทิฐิเป็นผู้ฝักใฝ่ในบวรพุทธศาสนา บอกสอนให้รู้จักทำบุญสุนทานไหว้พระสวดมนต์ใส่บาตรทุกเช้าเลี้ยงดูลูกด้วย ความยากลำบากจากบ้านนอกเข้ามาอยู่ในเมืองจากลูก  12  คนได้เสียชีวิตไป  6  คนในวัยเด็กเป็นที่สลดสังเวชยิ่งนักด้วยห่างไกลจากหมอจากโรงพยาบาลจึงเหลือ ลูกเพียง  6  คน

แม้จะลำบากเพียงใดก็ อุสาหะสามารถตั้งร้านค้าขายในตัวเมืองสกลนครได้  2  ร้านคือร้านไทยบำรุงไทยและร้านไทยวัฒนาด้วยนิสัยเก่าบุญก่อนทั้งบิดามารดา ได้พิจารณาถึงเรื่องความไม่แน่นอนของโลกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยง แท้ไม่แน่นอนไม่มีสิ่งใดเป็นที่พึ่งทางใจได้นอกจากหลักธรรมขององค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้าในที่สุดบิดามารดาจึงตกลงกันว่าต่างฝ่ายต่างควรออกบวชบำเพ็ญศีล บำเพ็ญธรรมของตนเองอย่างมุ่งมั่นร้านค้าสิ่งของทรัพย์สมบัติต่างๆได้ทำ การมอบหมายให้ลูกๆจัดการกันเพราะสิ่งของและทรัพย์สมบัติในร้านเมื่อพิจารณาแล้วมีมากมายพอสมควร

โดยเมื่อปีพ.ศ. 2510  บิดาได้ไปบวชเป็นพระภิกษุกับท่านหลวงปู่เทสก์เทสรังสีที่วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายส่วนมารดาได้แยกไปบวชเป็นชีที่วัดป่า สุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครด้วยผลบุญอานิสงส์อันนี้จึงส่งผลไปถึงลูก คือทำให้ลูกสาวคือนางบรรเทาตรงวัฒนาวุฒิเกิดธรรมขึ้นในใจว่าชีวิตเป็นของไม่ เที่ยงเป็นทุกข์ที่พึ่งอื่นไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจึงได้ ออกบวชเป็นแม่ชีแม่ชีบรรเทาจำพรรษาที่วัดป่าห้วยลาดอำเภอภูเรือจังหวัดเลย และได้เสียชีวิตในเพศแม่ชีเมื่อปีพ.ศ. 2538

และได้มีบุตรชายออกบวชโดยอุบายของมารดาที่ขอให้บวชเพียงพรรษาเดียวแต่ได้ เกิดเห็นสัจจะความจริงของธรรมในพระพุทธศาสนาจึงได้บวชยาวนานเป็นครูอาจารย์ ที่เคารพของพระเณรฆราวาสจำนวนมากมายคือพระอาจารย์อุทัยฌานุตฺตโม  (พระอาจารย์ติ๊ก)ทุกวันนี้