ถวายกุฏที่พักสงฆ์

คุณลัดดา  วิศวผลบุญ และคณะญาติธรรม   

6. ด้านใน